Veda je budúcnosť

veda_je_buducnost2

Veda je globálny fenomén a jej poslaním je stavať mosty medzi súčasnosťou a budúcnosťou. Gregor Johan Mendel, Albert Einstein, Sigmund Freud a mnohí ďalší velikáni vedy asi netušili, aký obrovský dosah budú mať ich objavy na našu súčasnosť. Varieta týchto objavov je obrovská. Aj z toho je jasné, že veda je hýbateľom nielen technického rozvoja, ale aj kompasom pre orientáciu v zložitých spoločenských a kultúrnych pohyboch. Veda je naozaj pre budúci stav a vývoj ľudstva vitálne dôležitá.
Slovenská akadémia vied pokrýva všetky typy výskumu, od základného, ktorý je pre SAV nosný, cez aplikovaný a v mnohých prípadoch sa podieľa aj na vývoji materiálov, lekárskych postupov a technológií. Tento farebný obraz záberu SAV je mimoriadny, pretože len vo vzájomnej interakcii rôznych typov výskumu a napokon aj vedných smerov je priestor na výrazný posun vpred.
V konečnom dôsledku to potvrdila aj akreditácia, ktorá prebiehala v roku 2016 a bola realizovaná panelom zahraničných expertov. S vysokým kreditom z tohto hodnotenia vyšli všetky typy ústavov, naprieč vedeckými oddeleniami SAV. Aj takéto kroky, odvaha nechať zhodnotiť naše postavenie v Európe a svete expertmi zo zahraničia posilňuje dôveru v SAV. Pretože len dôveryhodná inštitúcia s vysokým kreditom dostane dôveru spoločnosti a bude mať právo na dôstojnú existenciu a aj peniaze daňových poplatníkov. SAV bude zdravá a dôveryhodná len vtedy, keď bude robiť kvalitný výskum, keď ju budú tvoriť dôveryhodní vedci. Bude silným a mienkotvorným celkom len vtedy, keď vo svete, kde je takmer všetko relativizované, kde „fejsbukový“ status má väčšiu váhu ako vedecký argument, bude hľadať a hovoriť pravdu.
Aj preto sme prišli s formuláciou tém, ktoré SAV rieši v novej, viac zrozumiteľnej podobe.
A aj preto je naším odkazom verejnosti slogan: Veda je budúcnosť!

Pavol Šajgalík, predseda SAV