Akí sme a prečo?

Zajac

K O O R D I N Á T O R
prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc.
Ústav slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied
 
„Skutočné historické problémy sa vynárajú z praktických problémov. Študujeme
dejiny preto, aby sme lepšie vnímali situáciu, v ktorej sme nútení konať. Takže rovina,
v akej sa v konečnom dôsledku vynárajú všetky problémy, je rovina reálneho života:
rovinou, na ktorej sa hľadajú riešenia spomínaných problémov, je história.“

Kultúra je „zhusteným opisom“ celkového spôsobu života spoločnosti, jej hodnôt, postojov, vier, presvedčení, orientácií a základných predpokladov, ktoré ľudia vtláčajú spoločnosti. Kultúrne zmeny sú fakticky zmenami celej spoločnosti. Odpoveď na otázku, akí sme a prečo, závisí od odpovede na otázku, odkiaľ prichádzame, kto sme a kam kráčame. Skúmanie kultúrnych zmien je hľadaním odpovede na otázku, ako človek a spoločnosť rozumie svetu, ako sa v ňom orientuje, aby sa v ňom mohol rozhodovať a konať.
 
V tomto zmysle platí veta, že študujeme zmeny preto, aby sme lepšie vnímali situáciu, v ktorej sme nútení konať. Rozhodovanie a konanie nemá pritom primárne inštrumentálne ekonomickú, ale kultúrno-hodnotovú povahu. Výrazom hodnôt a zmien celkového spôsobu života spoločnosti sú jej dejiny, kultúra, umenie, archeológia a ich pamäť, realizované v kultúrnych spôsoboch a praktikách, pravidlách, gramatikách, poetikách, v médiách a ich materiálnej a komunikačnej povahe.
 
Kultúra a jej zmeny tvoria kultúrnu identitu spoločenstva, jej vytvárané a osvojované hodnoty. Osobitne to platí o národnom spoločenstve, jeho zdieľaných hodnotách a ukotvení sa v civilizačných procesoch v rozpätí od dávnej minulosti po aktuálnu prítomnosť a predpokladanú budúcnosť. Skúmanie takto široko koncipovaných kultúrnych zmien nie je možné ináč ako interdisciplinárnym výskumom, v ktorom sa spája minulá prítomnosť s prítomnou minulosťou a celé kultúrne rozpätie od existenciálne nezameniteľného singulárneho indivídua po dynamické kultúrnotvorné spoločenstvo.
 
Ciele

 • Hľadanie odpovede na otázku vzťahu medzi historickými zlomami a kontinuitami ako kľúčovými formami kultúrnych zmien.
 • Identifikovanie pravidiel tvorby pamäti, interpretovateľných mediálne a intermediálne v spôsoboch a formách ich utvárania ako výpovedí, udalostí a žánrov.
 • Výskum slovenského kultúrno-historického a religiózneho priestoru v interakciách národných a európskych hodnôt v systéme európskej kultúry a civilizácie.
 • Skúmanie nejednotnosti fenoménu modernity, ktoré spôsobujú, že rovnaké ekonomické procesy v rôznych modernizujúcich sa spoločnostiach môžu zapríčiniť odlišné trajektórie ich vývoja.
 • Identifikovanie kultúrnych stereotypov a ich dynamiky z hľadiska prevencie konfliktov.
 • Hľadanie odpovede na otázku, do akej miery má v procese súčasných kultúrnych zmien kreativita a umenie nezastupiteľné miesto v spoločenskej komunikácii.
 • Vypracovanie koncepcie komunikačnej kultúry v podmienkach pluralitnej a partikularizovanej spoločnosti.

 
Výskumné témy a subkoordinátori

 • VT 1: Naše (stredo)európske korene
  PhDr. Karol Pieta, DrSc., Archeologický ústav SAV
 • VT 2: Slovensko medzi tradíciou a modernitou, kontinuitou a diskontinuitou
  PhDr. Dušan Kováč, DrSc., Historický ústav SAV
 • VT 3: Kultúrna dynamika a stereotypy
  Mgr. Tatiana Podolinská, PhD., Ústav etnológie SAV
 • VT 4: Utváranie existenciálnej a inštitucionálnej literárnej, umeleckej a kultúrnej pamäti
  prof. René Bilík, CSc., Ústav slovenskej literatúry SAV
 • VT 5: Vzťah národnej kultúry k európskemu kultúrnemu horizontu
  prof. PhDr. Peter. Žeňuch, DrSc., Slavistický ústav Jána Stanislava SAVv
 • VT 6: Komunikačné procesy v spoločnosti a rola médií
  PhDr. Elena Knopová, PhD., Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV
 • VT 7: Európske kultúrne dedičstvo na Slovensku v písomných, ústnych, obrazových, zvukových, audiovizuálnych rameňoch a ich identita
  PhDr. Eva Veselovská, PhD., Ústav hudobnej vedy SAV

 
Zúčastnené pracoviská

 • Archeologický ústav SAV
 • Historický ústav SAV
 • Ústav etnológie SAV
 • Ústav slovenskej literatúry SAV
 • Slavistický ústav Jána Stanislava SAV
 • Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
 • Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV
 • Ústav hudobnej vedy SAV

 
Kooperujúce pracoviská

 • Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita, Trnava
 • Vysoká škola múzických umení, Bratislava
 • Divadelný ústav, Bratislava
 • Slovenská národná galéria, Bratislava
 • Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
 • Filozofická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov
 • Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
 • Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
 • Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice