Informácie a komunikácia

Nemoga

K O O R D I N Á T O R
doc. RNDr. Karol Nemoga, CSc.
Matematický ústav Slovenskej akadémie vied
 
„Matematika je jednou z najvyšších foriem abstrakcie. Jej doménou
už dávno nie sú iba čísla. Hovorí sa, že matematika je kráľovnou,
ale aj slúžkou ostatných vied. Jej prienik do ostatných vied je enormný.“

Súčasný svet čoraz viac využíva riadenie pomocou počítačov a je závislý na ich vzájomnom prepojení. Základom väčšiny činností sú informácie a komunikácia. Z matematiky sa odčlenila informatika, ktorá podporuje tieto činnosti, ale jej základom je matematická informatika, a tá využíva aj poznatky z kombinatoriky a teórie grafov. Navyše, infraštruktúra dnešného sveta je veľmi krehká a prostriedky na jej ochranu znova poskytuje matematika a matematická informatika. Preto je nevyhnutný rozvoj týchto disciplín.
 
Dôležitým aspektom kontaktu s informáciami je meranie. Je to proces získavania užitočných informácií o fyzikálnych a biologických objektoch, javoch alebo udalostiach okolo nás; tie sú však často skryté alebo zaťažené inými rušivými signálmi. Hovoríme, že informácia je merateľná len vtedy, pokiaľ ju možno reprezentovať priradením relevantnej číselnej hodnoty. A to umožňuje ďalšie využitie matematických metód, predovšetkým na porovnávanie s inými objektmi alebo na predikciu vývoja budúcich udalostí.
 
Matematicko-štatistické a výpočtové metódy sú dôležitou súčasťou analýzy výsledkov meraní. Nové zdroje informácií a údajov prinášajú nový pohľad na procesy ich zberu, ukladania a spracovávania. Rozmanité dáta, ktoré získavame vo veľkých množstvách, a ktoré sa často menia, nazývame „veľké dáta“ (Big Data). Pri spracovávaní týchto dát je dôležité ich vzájomné prepájanie, a na to musíme získať interdisciplinárne znalosti. Taktiež je nutné zaoberať sa otázkami ochrany a bezpečnosti dát. Postupujúca digitalizácia v súkromnom i verejnom sektore kladie veľké nároky aj na rozvoj ľudských zdrojov pre potreby rôznych oblastí spoločenského života
 
Ciele

 • Získavanie poznatkov o štruktúrach pre algebru, kvantovú fyziku a logiku a modelovanie neurčitosti.
 • Bezpečnosť v oblasti informácií, ochrany zdravia obyvateľstva a transportu médií, využitie geografického informačného systému v týchto systémoch.
 • Teoretický výskum matematicko-štatistických modelov a metód pre analýzu výsledkov merania a metrológiu.
 • Rozvoj metód a algoritmov pre kombinovanie informácie z nezávislých zdrojov a detekcia kauzálnych vzťahov medzi zložitými systémami.
 • Výskum a vývoj inteligentných metód na spracovanie dát a získavanie znalostí vrátane technológií na spracovanie prirodzeného jazyka.
 • Vytváranie prostredia pre podporu rôznych oblastí výskumu (nanotechnológie, biomedicína, atď.), technologický transfer s orientáciou na veľké dáta a oblakové počítanie.

 
Výskumné témy a subkoordinátori

 
Zúčastnené pracoviská

 • Matematický ústav SAV
 • Ústav informatiky SAV
 • Ústav merania SAV
 • Fyzikálny ústav SAV
 • Ústav hydrológie SAV
 • Fyzikálny ústav SAV
 • Geografický ústav SAV
 • Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV
 • Ústav molekulárnej biológie SAV
 • Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
 • Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV
 • Filozofický ústav SAV

 
Kooperujúce pracoviská

 • Fakulta matematiky fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Bratislava
 • Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita, Bratislava
 • Fakulta informatiky a informačných technológií, Slovenská technická univerzita, Bratislava
 • Slovenský metrologický ústav, Bratislava
 • Strojnícka fakulta, Slovenská technická univerzita, Bratislava