VT 3: Hydrosféra – základ života na Zemi

Ing. Yveta Velísková, PhD., Ústav hydrológie SAV

Hydrosféra je názov zahŕňajúci všetko vodstvo (či už na povrchu, pod povrchom alebo nad povrchom) a v akejkoľvek forme (vodná para, tekutina, ľad). Konštatovanie, že hydrosféra je základom života na Zemi nie je rozhodne vzletnou frázou. Bez vody neexistuje život – voda má nezastupiteľnú funkciu v živých organizmoch. Na druhej strane je to však aj nebezpečný živel. Nikdy sme neboli na našom území nútení si uvedomiť skutočný nedostatok kvalitnej vody, aspoň nie v takom merítku ako pri jej nadbytku. Jej deštrukčná sila zanechala v minulosti a zanecháva aj v súčasnosti ničivé stopy na životoch a majetku obyvateľov Slovenska.

Potreby vody sú spájané s prírodou, poľnohospodárstvom, urbanizáciou, priemyslom, energetikou, zdravím obyvateľstva, ba dokonca v rozvojových krajinách aj s rodovou rovnosťou. Voda je unikátna tekutina…….A niet pochýb o tom, že dostupnosť vody vo vhodnom množstve a kvalite je jednou z primárnych podmienok udržateľnosti života.

Vedci na Ústave hydrológie sa zaoberajú zdrojmi vody, a to zákonitosťami ich tvorby, zmenami ich kvantity aj kvality, zákonitosťami ich prúdenia, dopĺňania, vysychania, ako i vzniknutými extrémami (povodne a suchá) pod impaktom klimatických aj antropogénnych zmien prostredia. Transformujú poznatky z jednotlivých oblastí svetovej hydrológie do podmienok Slovenska a získavajú originálne poznatky o vlastnostiach hydrologického cyklu v podmienkach povodí slovenských riek. Riešenia problémov súvisia so vzájomnou interakciou medzi povrchovými, podzemnými a pôdnymi vodami v ich časovom a priestorovom prejave.
Zvyšujúca sa potreba vody a nároky na jej kvalitu spolu s prebiehajúcimi klimatickými zmenami vyžadujú neustály výskum v oblasti hydrológie a hydrodynamiky povrchových i podpovrchových vôd.