VT 4: Vodné toky, ich zmeny a povodňové riziko

RNDr. Milan Lehotský, CSc., Geografický ústav SAV

Riečna krajina ako koridor vodných tokov predstavuje jeden z najdynamickejších a pre spoločnosť najrizikovejších typov krajiny. Jej vývoj je v prvom rade podmienený frekvenciou a veľkosťou maximálnych prietokov tečúcej vody. Prietoky vody a následné presúvanie sedimentov v koryte a na nive podmieňujú vývoj špecifických tvarov zemského povrchu – riečny reliéf. Jeho rôznosť ako aj rôznosť jeho sedimentov podmieňuje formovanie určitého typu zásob podzemných vôd, pôdy, biotopov vegetačných a živočíšnych spoločenstiev, štruktúr krajinnej pokrývky, špecifických ekonomických aktivít a procesov. Rizikovosť koridorov vodných tokov pre spoločnosť vyplýva z výskytu povodňových udalostí spôsobovaných extrémne vysokými prietokmi. Hoci je u nás vybudovaná protipovodňová infraštruktúra, predsa len prebiehajúca klimatická zmena, ako aj zmeny krajinnej pokrývky v povodiach zvyšujú šancu výskytu takých extrémnych povodní, pred ktorými nás táto nemusí ochrániť. Naopak, jej zlyhanie môže spôsobiť katastrofu. Spoločnosť teda musí byť pripravená na zvládnutie týchto extrémnych javov. Jednou z dôležitých ciest ako to dosiahnuť je, že neoddeliteľnou súčasťou manažmentu povodňového rizika bude okrem tradičných technických protipovodňových opatrení aj poznávanie odoziev morfologických a sedimentárnych vlastností na povodňové udalosti a uplatňovanie opatrení zameraných na znižovanie zraniteľnosti spoločnosti a zvyšovanie jej schopnosti vyrovnať sa s negatívnymi dôsledkami povodní. Účinným nástrojom pre naplnenie tohto zámeru je integrované hodnotenie povodňového rizika vychádzajúce z predpokladu, že pri posudzovaní povodní musí byť taká istá pozornosť aká je venovaná ich prírodnej stránke, venovaná aj hodnoteniu zraniteľnosti osôb, budov a zariadení. Poznávanie správania a odozvy morfologických a sedimentárnych vlastností korýt a nív na povodňové udalosti, bezpovodňové obdobia zhrňujúc i obdobia veľmi nízkych vodných stavov, na meniace sa klimatické podmienky a činnosť človeka, poznávanie ich diverzity a ekosystémových služieb a určovanie scenárov ich ďalšieho vývoja ako aj integrované hodnotenie povodňového rizika a jeho manažment sú aktuálne spoločenské témy, ktorým sa venujeme na Geografickom ústave SAV.

  1. Historický vývoj koryta riek
  2. Získavanie dát a meranie v teréne
  3. Sedimenty a datovanie
  4. Spracovanie dát (GIS)
  5. Brehová erózia a zarezávanie koryta ako prírodný hazard
  6. Integrované hodnotenie povodňového rizika