VT 5: Suroviny, od ktorých závisíme

Ing. Slavomír Hredzák, PhD., Ústav geotechniky SAV

Nerastné suroviny sú úžitkové minerály, potrebné pre rozvoj ľudskej spoločnosti. Používajú sa ako konštrukčné materiály, nosiče energie ale aj predmety dennej (s)potreby. V konečnej podobe ich vo svojom okolí vnímame ako budovy, cesty, stroje, autá, lietadlá, ale aj ako počítače a mobilné telefóny. Sú súčasťou aj výrobkov denného potreby, napr. sklo, keramika, porcelán, príbor. Často si neuvedomujeme, že aj papier, guma, kozmetika, lieky obsahujú minerálne plnivá, ktoré vylepšujú ich vlastnosti. V neposlednom rade sa užívajú ako hnojivá filtre a katalyzátory. Dennodenne používame vodu, soľ, naše autá potrebujú naftu, benzín alebo plyn, komfort si zabezpečujeme výrobou elektriny, tepla a chladu. Toto všetko je postavené a vyrobené na základe nerastných surovín, ktoré sú prirodzenou súčasťou zemskej kôry. V rámci vývoja zemskej kôry sa vytvorili akumulácie úžitkových minerálov, ktoré nazývame ložiská. Pre človeka sú dostupné v jej najvrchnejších častiach (spravidla do hĺbky okolo 4 km) pod zemským povrchom prípadne aj na povrchu. Pre potrebu človeka je potrebné surovinu najprv vyťažiť a spracovať. Pri ťažbe hovoríme o rozpojovaní horniny alebo rudy, oddeľujeme „rudu“ od zvyšku masívu, vŕtaním, trhavinami, alebo na povrchu aj bagrom. Ruda sa ďalej musí drviť a mlieť často až rozmery zrna pod 90 mikrónov, aby došlo k mechanickému oddeleniu úžitkových minerálov od zvyšku hlušiny. Potom už možno rudu obohacovať, t.j. oddeliť jalové minerály z pomletého produktu a takto pripraviť koncentráty úžitkových minerálov. Obohacovanie, nazývané rozdružovanie alebo aj separácia, sa uskutočňuje v zariadeniach, ktoré nazývame rozdružovače alebo separátory, na náklade rozdielnych vlastností minerálov. Často je to hustota (aj teraz sa ešte ryžuje zlato), potom magnetické, elektrické, optické a povrchové vlastnosti. Podľa toho potom rozoznávame rozdružovače / separátory, gravitačné, magnetické, (tribo)elektrostatické, korónové, optické, s vírivými prúdmi, ale aj flotátory (povrchové vlastnosti).