Medzi Zemou a vesmírom

Broska

K O O R D I N Á T O R
RNDr. Igor Broska, DrSc.
Ústav vied o Zemi Slovenskej akadémie vied„Na Zemi a vo vesmíre hľadáme odpoveď na to, kto sme, kde sme a kam kráčame.“

Zem sa sformovala z vesmírnej hmoty. Dynamické sily planéty a interakcia pozemských a mimozemských procesov vytvorili jej geosféry (litosféru, atmosféru, hydrosféru a biosféru). Geologický vývoj viedol k vzniku pestrej palety hornín a minerálov, rozmanitých foriem života na jej povrchu. Počas vývoja zemskej kôry vznikli masy úžitkových minerálov, ktoré ako nerastné suroviny využívame pre rozvoj ľudskej spoločnosti.

Zem je domovom človeka len veľmi krátky geologický čas – niekoľko stotisíc rokov. Napriek tomu zanechávame hlboké stopy, Zem detailnejšie poznávame, ale najmä využívame a meníme jej pôvodné geosféry. Svojím pôsobením prispievame k vzniku novej vrstvy – antroposféry. Prírodné zdroje vody využívame v poľnohospodárstve, pri urbanizácii, v priemysle a tiež pri zabezpečení zdravia obyvateľstva. Zvyšujúca sa spotreba vody a nároky na jej kvalitu spolu s klimatickými zmenami vyžadujú neustály výskum v oblasti hydrológie a hydrodynamiky povrchových i podpovrchových vôd a ich prostredia. Globálnym problémom sa stalo i to, že v dôsledku nadmerného osvetľovania je nočná obloha v súčasnosti oveľa jasnejšia než bola pred niekoľkými rokmi.

Preto skúmame históriu Zeme, zloženie a dynamiku jej sfér, jej postavenie vo vesmíre a evolúciu života vo všetkých aspektoch, aby sme pochopili súčasné deje vrátane geohazardov, akými sú zemetrasenia, sopečné erupcie, hurikány či povodne. Snažíme sa ochrániť sféry Zeme pre trvalo udržateľný rozvoj spoločnosti. Svoju pozornosť obraciame aj na žiarenie, častice a magnetické pole, ktoré vysiela Slnko pri mohutných výbuchoch, a tie výrazne ovplyvňujú Zem, život na nej i naše technologické zariadenia. Preto skúmame vplyv hazardného pôsobenia slnečnej činnosti, ale aj medziplanetárnu hmotu a dráhy medzi rôznymi populáciami medziplanetárnych telies, predovšetkým objekty približujúce sa k Zemi.


Ciele

 • Výskum Zeme, jej vývoja a fyzikálnych vlastností.
 • Výskum hydrosféry a riečnych systémov.
 • Výskum genézy a využiteľnosti nerastných surovín.
 • Výskum interakcií antroposféry s geosférou.
 • Výskum vesmírnych telies a javov.


Výskumné témy a subkoordinátori


Zúčastnené pracoviská

 • Astronomický ústav SAV
 • Geografický ústav SAV
 • Ústav geotechniky SAV
 • Ústav hydrológie SAV
 • Ústav stavebníctva a architektúry SAV
 • Ústav vied o Zemi SAV
 • Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
 • Centrum spoločenských a psychologických vied SAV


Kooperujúce pracoviská

 • Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Technická univerzita, Košice
 • Stavebná fakulta, Technická univerzita, Košice
 • Hutnícka fakulta, Technická univerzita, Košice
 • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Bratislava
 • Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
 • Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita, Bratislava
 • Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
 • Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
 • Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra
 • Lesnícka fakulta, Technická univerzita, Zvolen
 • Fakulta ekológie a environmentalistiky, Technická univerzita, Zvolen