VT 1: Od atómov po zložité štruktúry

Mgr. Martin Venhart, PhD., Fyzikálny ústav SAV

Mikroštruktúra hmoty

Štruktúra atómu

 

Chemická väzba

 

Polymerizácia: vznik komplikovaných štruktúr

 

Makromolekuly v živých organizmoch

 

Chemické prvky a ich izotopy

 

Základné častice hmoty

 

Nositelia štyroch základných síl, ktoré pôsobia na hmotu

 

Radioaktivita (radioaktívna premena)

 

Typy radioaktívnej premeny