Nové materiály a technológie pre všetkých

Lofaj

K O O R D I N Á T O R
doc. RNDr. František Lofaj, DrSc.
Ústav materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied

„Príroda je nielen zdroj a inšpirácia pre nové materiály slúžiace človeku, ale aj hranica, po ktorú ich môže využívať.“

Súčasnosť vďaka búrlivému rozvoju informatiky a elektroniky charakterizujeme ako dobu komunikácií. Pokroky vo všetkých oblastiach ľudskej činnosti sú podmienené dramatickým vývojom a nárastom využívania nových druhov materiálov a technológií. K presvedčivým príkladom ako nové materiály a technológie prenikajú do každodennej ľudskej činnosti, ba dokonca aj do odľahlých zákutí planéty, patrí miniaturizácia a zvýšenie výkonu prenosných počítačov a pamäťových médií, mobilných telefónov, GPS navigácie, dopravných prostriedkov vrátane samoriadiacich áut, elektromobilov atď. To všetko sa ešte pred desaťročím zdalo vzdialenou utópiou.

Výskum v oblasti nových materiálov a technológií sa zameriava na veľmi široké spektrum látok a procesov vo väčšine oblastí činnosti človeka v odboroch geológie, stavebníctva, hutníctva, strojárstva, dopravy, komunikácie, elektroniky, medicíny atď. Produktový výskum je podmienený a neoddeliteľný od špičkového základného a aplikovaného výskumu v rôznych oblastiach fyziky, chémie, biológie a ďalších. Stal sa tak multidisciplinárnym výskumom.

Zámerom výskumného programu Nové materiály a technológie pre všetkých je predstaviť najzaujímavejšie výsledky vo fyzike, materiáloch, technológiách a metodikách v takej forme, aby boli zrozumiteľné aj napriek svojej zložitosti, a tak chceme zvýšiť potenciál ich reál­neho využitia v praxi.

Rozvoj poznania je základom pozdvihnutia vedomostnej úrovne obyvateľstva, a teda aj základom technologického a ekonomického rozvoja Slovenska.


Ciele

 • Prehĺbenie poznatkov o štruktúre a vlastnostiach hmoty od subjadrových častíc cez jadrovú fyziku, nano­rozmerné vlastnosti až po deje v makroskopických systémoch.
 • Výskum vlastností materiálov a materiálových štruktúr.
 • Využitie nových materiálov v rôznych oblastiach ľudského života.


Výskumné témy a subkoordinátori


Zúčastnené pracoviská

 • Fyzikálny ústav SAV
 • Elektrotechnický ústav SAV
 • Ústav experimentálnej fyziky SAV
 • Ústav informatiky SAV
 • Ústav merania SAV
 • Ústav stavebníctva a architektúry SAV
 • Ústav geotechniky SAV
 • Ústav materiálového výskumu SAV
 • Ústav anorganickej chémie SAV
 • Ústav polymérov SAV
 • Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
 • Ekonomický ústav SAV


Kooperujúce pracoviská

 • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita, Bratislava
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita, Bratislava
 • Materiálovo-technologická fakulta, Slovenská technická univerzita, Trnava
 • Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
 • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Bratislava
 • Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
 • Hutnícka fakulta, Technická Univerzita, Košice
 • Strojnícka fakulta, Technická Univerzita, Košice
 • Fakulta elektroniky a informatiky, Technická Univerzita, Košice
 • Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka, Trenčín