V akej spoločnosti žijeme?

K O O R D I N Á T O R
Prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.
Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied
 
„Úlohou filozofickej reflexie je analýza zmien v základných predpokladoch
chápania sveta a zároveň syntéza výsledkov parciálnych vied.“

Základná situácia súčasného sveta je určená posunom, rozmazaním a novou definíciou hraníc, podľa ktorých sme sa doteraz v realite orientovali – hraníc medzi daným a vytvoreným, reálnym a fiktívnym, možným a dovoleným. Menia sa aj podoby toho, čo nazývame „spoločnosť“.
 
Tradične sme si ju predstavovali ako „organický celok“, ku ktorému sú jednotlivci viazaní vedomím spolupatričnosti. Dnes sa tento celok začína „rozmazávať“ a idea stálej príslušnosti k určitému spoločenstvu stráca silu. Rastie diferenciácia spoločnosti, ktorá sa mení na „sieť“ kooperácií a konfliktov, oslabuje sa úloha centra. Stupňuje sa komplexnosť spoločenského sveta, vzrastá vzájomná závislosť jednotlivých zložiek vo všetkých rovinách: kultúrnej, politickej a ekonomickej. Globalizácia do značnej miery znamená štandardizáciu, ale za maskou univerzálnosti a „rovnakosti“ sa zachovávajú aj rozdiely. Nie všetky rozdiely sa dajú „neutralizovať“, niektoré z nich sa stávajú médiom kultúrnych, politických, dokonca i vojenských konfliktov. Pritom pre súčasnosť sú charakteristické konflikty, v ktorých nejde už len o spor záujmov alebo ideológií, ale o spor spôsobov života.
 
Tieto konflikty môžeme interpretovať v horizonte kultúry ako jednu z foriem zápasu o uznanie, o právo na svoju interpretáciu sveta, na svoj spôsob života.
 
Ciele

 • Preskúmať nové hodnotové a normatívne konfigurácie v súčasnom svete pod tlakom „globalizácie“.
 • Objasniť úlohu tradície a sociálnych inovácií pri formovaní štruktúr súčasného sveta.
 • Analyzovať vzťahy medzi „obrazom“ a „realitou“ a podiel interpretácií na konštitúcii sociálnej reality.
 • Analyzovať charakter súčasných spoločenských inštitúcií.
 • Koncipovať efektívne verejné politiky.
 • Pochopiť a charakterizovať súčasné globálne megatrendy a súvislosti technologického rozvoja.
 • Preskúmať spoločenské krízy a systémové zmeny.

 
Výskumné témy a subkoordinátori

 • VT 1: Súčasné metódy analýzy komplexných javov
  doc. PhDr. Martin Muránsky, PhD., Filozofický ústav SAV
 • VT 2: Spoločenské zmeny: inštitúcie a mentality, kontinuity a diskontinuity
  prof. PhDr. Silvia Miháliková, CSc., Sociologický ústav SAV
 • VT 3: Efektívne verejné politiky
  RNDr. Viliam Páleník, CSc., Ekonomický ústav SAV
 • VT 4: Globálne megatrendy
  Mgr. Richard Filčák, MSc. PhD., Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
 • VT 5: Spoločenské súvislosti technologického pokroku
  doc. PhDr. Gabriel Bianchi, CSc., Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
 • VT 6: Teória kríz a kolapsy spoločností
  Mgr. Dušan Magdolen, PhD., Ústav orientalistiky SAV
 • VT 7: Rozvojové trajektórie lokalít a regiónov v kontexte sociálno-ekonomických zmien
  prof. RNDr. Vladimír Ira, CSc., Geografický ústav SAV

 
Zúčastnené pracoviská

 • Filozofický ústav SAV
 • Sociologický ústav SAV
 • Ekonomický ústav SAV
 • Ústav orientalistiky SAV
 • Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV
 • Ústav politických vied SAV
 • Centrum spoločenských a psychologických vied SAV
 • Geografický ústav SAV

 
Kooperujúce pracoviská

 • Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita, Bratislava
 • Filozofická fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
 • Fakulta sociálnych a ekonomických vied, Univerzita Komenského, Bratislava
 • Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Technická Univerzita, Košice
 • Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica