Veda pre kvalitný život

Pechanova

K O O R D I N Á T O R
doc. RNDr. Oľga Pecháňová, DrSc.
Ústav normálnej a patologickej fyziológie Slovenskej akadémie vied
 
„Zdravie je nenahraditeľná hodnota pre každého človeka. Umožňuje nám viesť kvalitný
život a uskutočňovať to, čo je pre nás dôležité. Skúmanie princípov zdravia a mechanizmov
chorôb umocňuje význam prevencie a posúva hranice úspešnej liečby.“

Veda pre kvalitný život zahŕňa predovšetkým biomedicínsky výskum a vývoj nových materiálov pre medicínske aplikácie. Veda je takisto základom pre úspešný boj s chorobami, ktorými vo zvyšujúcej sa miere trpia obyvatelia väčšiny krajín, Slovensko nevynímajúc. Slovenská akadémia vied si v biomedicínskom výskume stanovila ciele, ktoré sú v súlade s projektmi Európskej únie a rešpektujú celosvetové trendy.
 
Je to najmä zlepšenie chápania mechanizmov podporujúcich zdravie, ako aj mechanizmov vzniku a rozvoja chorôb. Tiež ide o zlepšenie diagnostikovania, prevencie a liečby závažných chorôb, o podporu aktívnej zdravej staroby, zníženie sociálneho stresu a o vývoj nových liečiv a materiálov, ktoré dokážu účinne pomáhať v boji proti chorobám.
 
Náš biomedicínsky výskum sa sústreďuje na diagnostiku, prevenciu a liečbu chorôb, ktoré v ďalších dôsledkoch znamenajú veľkú spoločenskú a ekonomickú záťaž. Takými sú kardiovaskulárne, neurologické a neurodegeneratívne, onkologické a infekčné ochorenia, cukrovka a ďalšie metabolické poruchy. Nové materiály pre cielenú liečbu a kvalitatívne zlepšenie diagnostiky sú neodmysliteľnou súčasťou tohto výskumu.
 
Ciele

 • Objasnenie mechanizmov a faktorov závažných civilizačných chorôb.
 • Hľadanie nových markerov pre skorú diagnostiku chorôb.
 • Objasnenie mechanizmov starnutia, sledovanie sociálneho stresu a adaptačných mechanizmov na zmenené životné podmienky.
 • Definovanie princípov prevencie na základe objasnených mechanizmov chorôb.
 • Vývoj biomateriálov vhodných na cielenú liečbu a biomedicínske aplikácie.

 
Výskumné témy a subkoordinátori

 • VT 1: Biologické základy zdravia a choroby
  doc. RNDr. Peter Filipčík, PhD., Neuroimunologický ústav SAV
 • VT 2: Diagnostika, prevencia a liečba spoločensky závažných ochorení
  Mgr. Jozef Ukropec, DrSc., Biomedicínske centrum SAV
 • VT 3: Starnutie, sociálny stres a kvalita života
  RNDr. Iveta Bernátová, DrSc., Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV
 • VT 4: Glykomika a proteomika pre zdravie človeka
  Ing. Ján Tkáč, DrSc., Chemický ústav SAV
 • VT 5: Bioaktívne molekuly, biotechnológie a pokročilé materiály pre medicínske aplikácie
  Ing. Igor Lacík, DrSc., Ústav polymérov SAV

 
Zúčastnené pracoviská

 • Biomedicínske centrum SAV
 • Neurobiologický ústav SAV
 • Neuroimunologický ústav SAV
 • Ústav experimentálnej farmakológie a toxikológie SAV
 • Centrum biovied SAV
 • Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV
 • Ústav pre výskum srdca SAV
 • Chemický ústav SAV
 • Ústav anorganickej chémie SAV
 • Ústav molekulárnej biológie SAV
 • Ústav polymérov SAV
 • Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV
 • Ústav zoológie SAV
 • Ústav experimentálnej fyziky SAV
 • Ústav merania SAV
 • Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV
 • Ústav stavebníctva a architektúry SAV
 • Fyzikálny ústav SAV
 • Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

 
Kooperujúce pracoviská

 • Univerzitná nemocnica, Bratislava
 • Národný ústav srdcových a cievnych chorôb, Bratislava
 • Národný onkologický ústav, Bratislava
 • Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
 • Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
 • Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
 • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského, Bratislava
 • Jesseniova lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Martin
 • Slovenská zdravotnícka univerzita, Bratislava
 • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita, Bratislava
 • Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita, Bratislava
 • Medzinárodné laserové centrum, Bratislava
 • Centrum interdisciplinárnych biovied, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
 • Výskumný ústav potravinársky, Bratislava