Zdravá krajina 21. storočia

Marhold

K O O R D I N Á T O R
prof. RNDr. Karol Marhold CSc.
Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied

„Zachovanie rozmanitosti života, udržateľné využívanie všetkých zložiek
biodiverzity, spravodlivé a rovnocenné zdieľanie prínosov z nich – to všetko
je našou zodpovednosťou voči ďalším generáciám.“

Krajina so svojimi abiotickými a biotickými zložkami poskytuje ľudstvu prírodné zdroje, ktoré podmieňujú a zaisťujú kvalitný život. Nedostatok zdrojov alebo pokles ich kvality sú zásadným limitujúcim faktorom existencie a rozvoja spoločnosti. Globálne zmeny životného prostredia majú komplexný rozmer. Dôsledky týchto zmien sú závažným celospoločenským problémom, keďže majú dosah na všetky oblasti hospodárskej sféry a kvalitu života.

Prirodzená rozmanitosť života – biodiverzita, je základným predpokladom pre fungovanie ekosystémov, ktoré civilizácii poskytujú nenahraditeľné a nezastupiteľné služby. Biodiverzita je zásadným aktívom našej krajiny, ovplyvňujúcim produktivitu a bezpečnosť. Zánik, degradácia a fragmentácia prirodzených stanovísk, monotónne veľkoplošné využívanie krajiny v nížinách a dolinách veľkých riek a zároveň úbytok hospodárenia v podhorských a horských oblastiach, ako aj nežiaduce vplyvy niektorých inváznych a nepôvodných druhov na prirodzené a poloprirodzené ekosystémy sú hlavnými faktormi, ktoré ohrozujú biodiverzitu. V súčasnosti sa k nim pripája zvýšené riziko prírodných pohrôm (napr. záplavy, sucho, veterné kalamity, požiare). Pod vplyvom globálnych zmien dochádza k posunom v rozšírení škodcov, patogénov a ich vektorov. Zvlášť ohrozené sú lesné a vodné ekosystémy, ich režim v krajine, ako aj agroekosystémy. Naše kultúrne dedičstvo ako súčasť krajinných ekosystémov neustále atakujú mikroorganizmy, a hoci digitalizácia môže čiastočne pomôcť pri jeho ochrane, je potrebné riešiť problém kontaminovaných a poškodených originálov historických artefaktov.

Ciele

 • Potenciál krajiny, jej ekologicky únosné využívanie, produktivita, biodiverzita poskytujúca ekosystémové služby, ekologická stabilita, vplyv globálnych zmien na jej ekosystémy, faktory a riziká pre strategické plánovanie racionálneho využívania krajiny.
 • Pôvodná biodiverzita, jej rozmanitosť, prioritné prvky (endemické, zriedkavé a ohrozené) a procesy, ktoré ju formovali.
 • Procesy šírenia inváznych a nepôvodných druhov a ich vplyv na prírodu a človeka.
 • Racionálne využívanie suchozemských ekosystémov, efektívne a ekonomické obhospodarovanie lesa, udržateľné využívanie obnoviteľných surovín pre potreby spoločnosti.
 • Výskum patogénov, parazitov a hostiteľských organizmov vrátane rezervoárov a prenášačov v meniacich sa klimatických a demografických podmienkach.
 • Fyziológia, štruktúra a funkcie organizmov, ich odpovede na abiotické a biotické stresové faktory.
 • Metódy rýchleho skríningu mikrobiálnej diverzity objektov kultúrneho dedičstva, stratégie na ich ochranu a využívanie v bioreštaurátorských praktikách.

Výskumné témy a subkoordinátori

Zúčastnené pracoviská

 • Biomedicínske centrum SAV
 • Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
 • Geografický ústav SAV
 • Parazitologický ústav SAV
 • Ústav ekológie lesa SAV
 • Ústav geotechniky SAV
 • Ústav krajinnej ekológie SAV
 • Ústav molekulárnej biológie SAV
 • Ústav vied o Zemi SAV
 • Ústav zoológie SAV

Kooperujúce pracoviská

 • Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislave
 • Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra
 • Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra
 • Fakulta prírodných vied, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica
 • Technická univerzita, Zvolen
 • Národné lesnícke centrum, Zvolen
 • Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
 • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Košice
 • Fakulta humanitných a prírodných vied, Prešovská univerzita, Prešov