Zdravé potraviny pre všetkých

Faix

K O O R D I N Á T O R
prof. MVDr. Štefan Faix, DrSc.
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat Slovenskej akadémie vied
 
„Veľmi dôležité je skúmať vzťahy medzi zložkami potravín a ľudským zdravím.
Vedci používajú biologické metódy na to, aby zistili, ako živiny a ich kombinácie
môžu znížiť riziko akútnych i chronických chorôb, skúmajú vzťahy medzi stravou
a chorobami ako sú kardiovaskulárne a metabolické ochorenia, rakovina,
úbytok kognitívnych funkcií a demencia.“

Ľudská populácia potrebuje mať prístup k bezpečným, zdravým, vysokokvalitným a cenovo dostupným potravinám. Problémom je, ako zabezpečiť, aby tieto základné ľudské potreby boli splnené pre optimálne zdravie a zároveň chránili životné prostredie.
 
Výskum zdravých a bezpečných potravín sa zameriava na funkčné potraviny, ktoré pozitívne ovplyvňujú fyziologické funkcie, na fyzickú a psychickú výkonnosť, na diagnostiku biologických rizík potravín, krmív a pitnej vody, na molekulárno-biologickú diagnostiku patogénov, alergénov a bakteriálnej rezistencie na antibiotiká. S bezpečnými potravinami vo veľkej miere súvisí aj zdravie zvierat, na ktorom sa významne podieľa ich zdravá výživa, čo ďalej súvisí s výskumom rastlinnej výroby. Pri potravinách rastlinného pôvodu to však nie je celkom jednoduché. Vplyvom ľudskej činnosti dochádza k postupným zmenám v životnom prostredí. To sa negatívne prejavuje na produktivite v pestovaní poľnohospodársky významných plodín. Hlbšie poznanie obranných procesov, ktoré rastliny využívajú, aby úspešne obstáli v boji proti rôznym typom abiotického a biotického stresu, je prvým krokom pre inovatívne prístupy vedúce k udržateľnému hospodárstvu. Multidisciplinárny výskumný program má za cieľ vyvinúť integrovanú sadu návrhov pre opodstatnené, prakticky účinné intervencie na podporu zdravia a kvality života.
 
Ciele

 • Výskum biologických rizík vo výrobe potravín rastlinného a živočíšneho pôvodu.
 • Výskum vplyvu výživy zvierat na produkciu funkčných potravín.
 • Optimalizácia systémov pre bio-bezpečné transgénne rastliny.
 • Identifikácia faktorov potravinovej bezpečnosti a spôsobov falšovania potravín molekulárno-biologickými metódami.

 
Výskumné témy a subkoordinátori

 • VT 1: Biotechnológie pri výrobe funkčných potravín
  prof. MVDr. Vladimír Kmeť, DrSc., Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV
 • VT 2: Dobré životné podmienky zvierat a zdravé potraviny
  RNDr. Ľubor Košťál, CSc., Ústav biochémie a genetiky živočíchov SAV
 • VT 3: Stres vo svete rastlín a jeho vplyv na pestovanie hospodárskych plodín
  Ing. Jana Moravčíková, PhD., Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
 • VT 4: Socioekonomické a environmentálne súvislosti potravinovej bezpečnosti
  doc. MVDr. Branislav Peťko, DrSc., Parazitologický ústav SAV

 
Zúčastnené pracoviská

 • Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV
 • Chemický ústav SAV
 • Ústav molekulárnej biológie SAV
 • Parazitologický ústav SAV
 • Biomedicínske centrum SAV
 • Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV
 • Centrum biovied SAV

 
Kooperujúce pracoviská

 • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie, Košice
 • Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita, Bratislava
 • Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava
 • Výskumný ústav živočíšnej výroby, Nitra
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Trnava
 • Výskumný ústav potravinársky, Bratislava