Zameranie

zameranie2

Stratégia Otvorená akadémia vychádza z poslania Slovenskej akadémie vied: jeho neoddeliteľnou súčasťou je prispievať k rozvoju spoločnosti vedeckým výskumom, zameraným na riešenie problémov a tém, dôležitých nielen pre vedu samu, ale aj pre hospodársku prax, technologickú infraštruktúru, riadiace inštitúcie, verejnosť, pre kultúru, morálku a kvalitu života občanov. SAV deklaruje svoj charakter otvorenej akadémie v dlhodobom zámere SAV 2020, na ktorý stratégia deviatich výskumných programov nadväzuje. SAV dlhodobo vykonáva základný a aplikovaný výskum, napokon tieto programy z neho vychádzajú, sú však viac orientované na oblasti s veľkým spoločenským významom. Či je to vývoj nových materiálov a prírodných látok, využitie a pôsobenie informácií, komunikácií, udržanie a tvorba životného prostredia, zabezpečenie kvality potravín a udržanie zdravia až po povahu spoločnosti, v ktorej žijeme, a tiež charakter našej vlastnej humánnej, morálnej kultúrnej identity. Sú to zásadné výzvy súčasnosti. Vedci a vedkyne SAV majú nielen ambíciu ich skúmať, ale aj prichádzať s návrhmi a podnetmi na praktické riešenia.
 
Výskumné programy Otvorenej akadémie sme vypracovali v koordinácii s riaditeľmi vedeckých organizácií SAV a odrážajú náplň ich výskumu. Jednotliví pracovníci sa zapájajú na báze dobrovoľnej dohody a ochoty orientovať svoju výskumnú činnosť na riešenie programových výskumných tém. Koordinátori programov a jednotliví subkoordinátori výskumných tém flexibilne vyhľadávajú aktuálne témy na riešenie, monitorujú súvisiace poznatky a koordinujú konkrétne riešenia pre „odberateľov“ či „užívateľov“, čiže pre jednotlivé subjekty i verejnosť. V každom programe, aj vo výskumných témach, sú riešiteľmi významné vedecké osobnosti SAV, ktoré sú zárukou kvality výsledkov a relevantnosti budúcich riešení.
 
Stratégia Otvorená akadémia sa realizuje pod priamym gestorstvom Predsedníctva SAV. Organizačnú a administratívnu podporu jednotlivým programom poskytujú oddelenia vied SAV spolu so zúčastnenými pracoviskami. Významný podiel na realizácii stratégie patrí Referátu pre komunikáciu a médiá, ktorý koordinuje popularizačné aktivity a styk s verejnosťou.
 
Otvorená akadémia neznamená len otváranie sa Slovenskej akadémie vied verejnosti so svojou ponukou deviatich výskumných programov na spoločenské využitie, ale je otvorená aj v ďalších významoch. Tieto výskumné programy sú otvorené aj tak, že sa môžu neustále dopĺňať, modifikovať či rozširovať. Ďalej sú otvorené medzi sebou navzájom, takže umožňujú, ba vyžadujú si interdisciplinaritu. Napokon je otvorená aj účasť ďalších výskumných pracovísk mimo SAV, či už z vysokých škôl alebo iných pracovísk.
 
Realizácia stratégie Otvorená akadémia sa začína pilotnou etapou v roku 2017 a Predsedníctvo SAV ju bude pravidelne vyhodnocovať v ročných intervaloch.