prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.
predseda SAV
Slovenská akadémia vied realizuje špičkový výskum vo vybraných smeroch prírodných, technických, lekárskych, spoločenských a humanitných odborov, na ktoré má optimálne predpoklady a zdroje.
Vytvára stabilnú a perspektívnu základňu hospodárskeho, spoločenského a kultúrneho rozvoja Slovenska, a tá je vkladom pre efektívnu integráciu slovenskej vedy do európskeho výskumného priestoru.
Zároveň je SAV otvorená civilizačným výzvam a spoločenským inováciám, flexibilne na ne reaguje svojimi výskumnými programami a prispieva k vyváženému celospoločenskému rozvoju.
Zameranie

Stratégia Otvorená akadémia vychádza z poslania Slovenskej akadémie vied: jeho neoddeliteľnou súčasťou je prispievať k rozvoju spoločnosti vedeckým výskumom, zameraným na riešenie problémov a tém, dôležitých nielen pre vedu samu, ale aj pre hospodársku prax, technologickú infraštruktúru, riadiace inštitúcie, verejnosť, pre kultúru, morálku a kvalitu života . . .

Výskumné programy
Nové materiály a technológie pre všetkých | Medzi Zemou a vesmírom | Informácie a komunikácia
Zdravá krajina 21. storočia | Zdravé potraviny pre všetkých | Veda pre kvalitný život
V akej spoločnosti žijeme? | Ako myslíme, cítime a konáme? | Akí sme a prečo?