Úvod predsedu SAV

Slovenská akadémia vied realizuje špičkový výskum vo vybraných smeroch prírodných, technických, lekárskych, spoločenských a humanitných odborov, na ktoré má optimálne predpoklady a zdroje. Vytvára stabilnú a perspektívnu základňu hospodárskeho, spoločenského a kultúrneho rozvoja Slovenska, a tá je vkladom pre efektívnu integráciu slovenskej vedy do európskeho výskumného priestoru. Zároveň je SAV otvorená civilizačným výzvam a spoločenským inováciám, flexibilne na ne reaguje svojimi výskumnými programami a prispieva k vyváženému celospoločenskému rozvoju. SAV je otvorená inštitúcia a prirodzene, s výsledkami svojho bádania sa potrebuje podeliť a prezentovať ich v širokom spoločenskom
priestore. Preto hľadáme cesty na využitie výsledkov nášho skúmania v reálnych praktických riešeniach.

Prichádzame s ponukou deviatich výskumných programov pod spoločným názvom Otvorená akadémia. Programy sú zamerané na konkrétne využitie v rozmanitých oblastiach života spoločnosti. Stratégiou tohto programu je poskytnúť expertné poznatky, informácie a riešenia tém a problémov na báze multidisciplinárnych vedeckých výskumov. Považujeme ich za významné pre štát, pre subjekty spoločenskej praxe a pre verejnosť. Nepochybne takým je výskum a vývoj nových materiálov, návrhy a riešenia informatizácie a komunikácie, otázky zdravia vo všetkých rozmeroch od environmentálneho cez humánne až po životný štýl v najširšom zmysle, teda aj otázky charakteru spoločnosti, v ktorej žijeme. V neposlednom rade sú to témy individuálnej ľudskej identity a spoločenskej kultúrnej tradície. Stratégia
Otvorená akadémia je otvorená aj v tom, že ďalšie témy a výzvy môžu pribúdať, resp. meniť sa a rozvíjať sa. Vedecké organizácie SAV vítajú spoluprácu s ďalšími výskumnými partnermi, predovšetkým z vysokých škôl, z rezortných inštitúcií či so spolupracujúcimi podnikateľskými subjektmi a ďalšími riešiteľmi. Konkrétne riešenia z jednotlivých programov budú rozmanité aj špecifické: od publikácií, mediálnych relácií a kampaní až po stručné koncepčné dokumenty pre riadiace orgány štátu, a tiež okrúhle stoly a tematické panelové diskusie s verejnosťou. Chcem vyjadriť presvedčenie, že program Otvorená akadémia nie je výlučným projektom Slovenskej akadémie vied, ale bude výzvou pre celú spoločnosť. Prostredníctvom neho sa môžeme navzájom lepšie spoznať, uvedomiť si, čo naši vedci robia a zároveň sa
presvedčiť o užitočnosti ich výskumov. Otvorená akadémia je platformou na napĺňanie spoločenského poslania vedy.