Úvod predsedu SAV

Slovenská akadémia vied realizuje špičkový výskum vo vybraných smeroch prírodných, technických, lekárskych, spoločenských a humanitných odborov, na ktoré má predpoklady a zdroje. Vytvára stabilnú a perspektívnu základňu hospodárskeho, spoločenského a kultúrneho rozvoja Slovenska, a tá je vkladom pre efektívnu integráciu slovenskej vedy do európskeho výskumného priestoru. Zároveň je SAV otvorená civilizačným výzvam a spoločenským inováciám, flexibilne na ne reaguje svojimi výskumnými programami a prispieva k vyváženému celospoločenskému rozvoju. SAV je otvorená inštitúcia a prirodzene, s výsledkami svojho výskumu sa chce podeliť a prezentovať ich vo verejnom priestore.

Ambíciou Otvorenej akadémie je poskytnúť expertné poznatky, informácie a riešenia tém a problémov na báze multidisciplinárnych vedeckých výskumov pre širokú verejnosť, ale aj pre potreby decíznej sféry. Okrem toho má ambíciu popularizovať vedecké výsledky dosiahnuté v jednotlivých ústavoch a centrách SAV a tým nielen zlepšovať verejný obraz našej najväčšej výskumnej inštitúcie, ale predovšetkým vnášať do spoločnosti prvky racionálneho myslenia. V centre činnosti Otvorenej akadémie je teda aktívna účasť SAV na celoslovenských a celoeurópskych popularizačných aktivitách a akciách ako aj vytváranie a rozvíjanie tém zameraných na disemináciu vedeckých výsledkov a ich vplyvu na verejný diskurz o témach, ktoré zaujímajú spoločnosť.

Program Otvorená akadémia je otvorený aj v tom, že ďalšie témy a výzvy môžu pribúdať, resp. meniť sa a rozvíjať sa v súlade s rýchlym vývojom udalostí a sveta okolo nás. Chcem vyjadriť presvedčenie, že hoci je program Otvorená akadémia výlučným projektom Slovenskej akadémie vied, bude prínosom pre celú spoločnosť. Prostredníctvom neho sa môžeme navzájom lepšie spoznať, uvedomiť si, čo naši vedci robia a zároveň sa presvedčiť o užitočnosti ich výskumov. Otvorená akadémia je platformou na napĺňanie spoločenského poslania vedy.