Vedecký podcast SAV

1200

#50 • Yvetta Velísková: Našu vodu ohrozujú najmä kontaminácie

13. 1. 2023

Hostkou 50. epizódy vedeckého podcastu SAV bola Ing. Yvetta Velísková, PhD., riaditeľka Ústavu hydrológie SAV, v. v. i. O význame vody, kvalite a kvantite vody na Slovensku, vplyve klimatických zmien na zásoby vody, aktuálnom výskume v ústave, ale aj o obľúbených knihách či speve s ňou hovoril moderátor Peter Boháč.

V úvode podcastu Yvetta Velísková vysvetľuje rozdiel medzi slovenskými odbornými pracoviskami zaoberaujúcimi z oblasti hydrológie. „Na rozdiel od možno viac známeho Slovenského hydrometeorologického ústavu, ktorý zhromažďuje údaje o komponentoch (zložkách) hydrologického cyklu, náš ústav analyzuje jeho zmeny a snaží sa pochopiť procesy, ktoré v rámci hydrologického cyklu prebiehajú. Teda samotná hydrológia je o štúdiu jednotlivých komponentov,“ vysvetľuje Y. Velísková. Sama sa venuje povrchovým tokom a hydrodynamickým otázkam a konkretizovala svoju vedeckú činnosť. Popísala však aj vedeckú prácu ústavu a neopomenula ani detašované pracoviská ústavu v Liptovskom Mikuláši, kde vedci skúmajúú snehovú prikrývku a v Michalovciach, kde vybudovali lyzimetrickú stanicu.

Yvetta Velísková o sebe hovorí, že je mestské dieťa, no príroda – a voda, jej prúdenie, nádrže… – jej odmalička učarovala. „Moja práca v ústave hydrológie a smerovanie môjho výskumu súvisí nielen s hydrológiou, ale aj s hydrodynamikou povrchových i podzemných vôd,“ objasňuje. Na Slovensku tvoria podzemné vody až 80 percent z celkového objemu, zvyšok sú povrchové vody. Odborníčka vysvetľuje, ako sa líši ich kvalita a ako je nutné povrchovú vodu upravovať. Dotkne sa aj zdrojov podzemnej vody pre pitné účely a spomenie oblasti Slovenska, kde je nedostatok podzemných vôd. Načrtne pri tom aj riešenia spočívajúceho najmä v spôsobe úpravy povrchových vôd na pitné účely.

Osobitnú pozornosť venuje Yvetta Velísková Žitnému ostrovu, ktorý je u nás veľmi vzácnym a ojedinelým zdrojom pitnej vody, a využitiu tohto zdroja. Vysvetlí jeho vznik z historického hľadiska, a popíše aj vplyv výstavby Vodného diela Gabčíkovo. „Ekologická stránka aj dopĺňanie zásob podzemnej vody sú ošetrené od začiatku,“ zdôrazňuje.

Väčšie riziko ako vodohospodárska výstavba v okolí Gabčíkova však podľa nej predstavuje toxická skládka vo Vrakuni, odkiaľ došlo k únikom škodlivých látok do podzemných vôd. V  podcaste Y. Velísková konkretizuje, ako tento únik ovplyvňuje kvalitu zdroja pitnej vody. „Túto situáciu treba veľmi rýchlo riešiť,“ prízvukuje odborníčka a rozhovorí sa kvalite našich vôd.

V súčasnosti je však veľkou hydrologickou témou aj zadržovanie vody. Popri ekologickom hľadisku treba mať podľa nej na zreteli aj vodohospodársku stranu, pričom vysvetlí pojem vodohospodárska bilancia a ako sa s tým vyrovná recipient na danom území. „Vybudovanie veľkoobjemových nádrží pomôže udržať vodu v krajine, ich úloha je nezastupiteľná,“ podčiarkuje a dodáva, že ideálne je dopĺňať ich ekologickými riešeniami. V podcaste sa odborníčka podrobne zaoberá aj procesom kontaminácie vôd, spomenie aj, ako dlho môže trvať proces revitalizácie toku.

Slovensko má ešte stále dobrú pozíciu v zásobách vody v súvislosti s klimatickými zmenami, vyjadrí sa aj k rezonujúcej téme. Zároveň však upozorňuje, že pri nedostatku vlahy sú aj na Slovensku regióny, kde „môže vyschnúť studňa“. „Dunaj zatiaľ nebol ohrozený vplyvom klimatickej zmeny, z dlhodobého hľadiska môžeme pri ňom pozorovať striedanie období s veľkým prietokom a menším,“ spomína Y. Velísková a načrie do histórie povodní a povodňových prietokov na Dunaji.

Yvetta Velísková uprednostňuje vodu z vodovodu namiesto balenej, rada hľadá pramene riek, spieva, dokonca je členkou speváckeho zboru, a verí najmä v seba a ľudí. V novom roku si žiadne očakávania nedala. „Nechcem byť sklamaná, no veľmi si želám ukončenie vojny na Ukrajine a nech sa nám vyhýbajú pandémie,“ dodala Yvetta Velísková.

Vedecký podcast SAV nájdete v podcastových aplikáciách PodBean, Apple Podcasts, Google Podcasts, na Spotify a na stránke www.podcasty.sme.sk. Celý rozhovor s Yvettou Velískovou si môžete vypočuť aj kliknutím na prehrávač vložený na konci textu.

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky

Najnovšie podcasty