Aktuality

Publikácia Otvorenej akadémie Zmena klímy I. spojila vedcov naprieč oddeleniami vied SAV

Unikátna publikácia o klimatickej zmene spojila slovenských vedcov

26. 8. 2022

Slovenská akadémia vied prichádza s jedinečnou publikáciou Zmena klímy I., ktorá zrozumiteľne a na základe vedeckých faktov vysvetľuje rôzne aspekty klimatickej krízy. Jej autormi sú slovenskí vedci a vedkyne zo všetkých troch vedných oddelení SAV, ktorí sa spojili, aby širokej laickej i odbornej verejnosti, ale aj zástupcom politického a verejného života priniesli súhrnné vedecké dáta o klimatickej zmene. Publikácia Zmena klímy I. je komplexným textom, v ktorom čitatelia a čitateľky nájdu relevantné informácie o fyzikálnych javoch spôsobujúcich zmenu klímy, o biologicko-ekologických fenoménoch vplývajúcich na živú prírodu a v neposlednom rade aj o dôsledkoch pôsobiacich na človeka a reakciách, ktoré vyvolávajú v spoločnosti. Publikácia je voľne prístupná online na stránke SAV.

Naša generácia je očitým svedkom dôsledkov ľudskej aktivity na Zemi. Klimatická zmena sa stala každodennou realitou, s ktorou musíme zápasiť. Odborníci na celom svete upozorňujú, že stojíme pred závažnými zmenami a krízou v životnom prostredí. Zastaviť katastrofické scenáre či predísť im možno len poznaním minulosti a hlavne realistickým hodnotením modelov budúcnosti.

Pre lepšie pochopenie procesov klimatickej zmeny a orientáciu v množstve informácií, ktoré s problematikou klimatickej krízy súvisia, pripravili vedci SAV v rámci edície Otvorená akadémia populárno-vedeckú publikáciu Zmena klímy. V týchto dňoch vyšiel jej prvý diel, ktorý sa venuje širšiemu pohľadu na problém – skúma zmeny klímy od astrofyziky cez geológiu, hydrológiu, klimatológiu, krajinnú ekológiu či geografiu. Autori kládli dôraz aj na to, prečo neveríme, respektíve nevnímame klimatickú zmenu a načrtli prognózu ďalšieho možného vývoja.

„Musíme sa konečne začať zamýšľať nad tým, čo ako ľudstvo robíme zle a ako sa následne naša planéta správa,“ vysvetľuje iniciátor myšlienky na prípravu a vydanie publikácie, zároveň jej editor a spoluautor Pavol Siman.

„Človek zhruba od polovice minulého storočia výrazne zasahuje do všetkých sfér Zeme a stal sa hybnou planetárnou silou. Musíme si uvedomiť, že vývoj Zeme sa dial milióny až miliardy rokov a človek za posledných približne 70 rokov vniesol do tohto systému chaos,“ vysvetľuje vedec a dodáva, že ľudstvo je zároveň tou silou, ktorá pri klimatickej kríze môže rozhodnúť, či ako druh prežije, alebo skončí ako množstvo iných živočíšnych druhov, ktoré sa prebiehajúcim zmenám na planéte Zem nedokázali prispôsobiť.

Publikácia s množstvom grafických aj obrazových prvkov je písaná populárno-náučnou formou, určená je pre širokú verejnosť. Medzi vypracovanými témami nechýba ani problematika kolobehu uhlíka, slnečnej aktivity  a globálneho otepľovania či vzostupu morskej hladiny. Čitatelia sa dozvedia aj o úlohe lesov pri prebiehajúcej klimatickej zmene, vzťahu pôdy, vegetácie a atmosféry či výzvach pre výskum a verejnú politiku, ktoré prichádzajú s klimatickou zmenou. „Ak máme pre nápravu Zeme niečo urobiť, musíme začať od seba, od každého z nás. Ľudstvo stále zvyšuje svoje energetické nároky a svoje požiadavky. Takže na otázku, čo môžeme urobiť pre záchranu našej planéty, je odpoveď: Všetko,“ uzatvára Pavol Siman.

Rôznym odborným pohľadom na klimatickú zmenu zodpovedá aj rozdelenie publikácie do 10 kapitol, ktoré majú svojich odborných garantov. Autormi publikácie Zmena klímy I. sú: Pavol Siman (Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.), Peter Bačík (ÚVZ SAV, v. v. i.), Kristína Blažeková (Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.), Pavol Kenderessy (Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i.), Aleš Kučera (Astronomický ústav SAV, v. v. i.), Pavol Nejedlík (Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.), Tomáš Orfánus (Ústav hydrológie SAV, v. v. i.), Ján Madarás (Ústav vied o Zemi SAV, v. v. i.), Richard Filčák (CSPV Prognostický ústav Centra spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.), Mikuláš Huba (Geografický ústav SAV, v. v. i.).

Druhý diel publikácie chcú autori venovať psychologickému, filozofickému a sociologickému aspektu vnímania zmeny klímy. „Pripravujeme aj námet na tretí diel, kde sa chceme pozrieť na ochranu krajiny a ďalšie otázky súvisiace so zachovaním nášho životného prostredia,“ avizuje Pavol Siman.

Brožúra Zmena klímy I. je dostupná online. Záujemcovia si ju môžu čítať vo svojich smart zariadeniach aj po oskenovaní priloženého QR kódu.

Otvorená akadémia je strategickým programom SAV, v rámci ktorého akadémia realizuje viaceré popularizačné aktivity (vedecké kaviarne, prezentácie na výstavách, vedecké diskusie, vydávanie populárno-náučných publikácií,...) Okrem publikácie Zmena klímy I. doteraz v edícii Otvorenej akadémie vyšli brožúry: Fámy, konšpiračné teórie a dezinformácie očami spoločenských viedPrečo potrebujeme vedu?

Viac informácií o publikácii Zmena klímy I. poskytne aj video:

Spracovala: Katarína Gáliková, Andrea Nozdrovická

Foto: Martin Bystriansky

Grafika: Gabriela Obadalová