Aktuality

Prednáška Petra Boháča

MDD na Ústave anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

1. 6. 2023

Žiaci zo Základnej školy Jeséniova v Bratislave oslávili Medzinárodný deň detí na Ústave anorganickej chémie (ÚACH) SAV, v. v. i. Zažili čas plný zábavy, objavovania a zaujímavých vedeckých experimentov, vďaka ktorým si na chvíľu vyskúšali, aké to je byť vedcom.

Pre deti piateho ročníka bola najskôr pripravená krátka prednáška o výskumnom zameraní ústavu, kde im vedec ústavu Peter Boháč vďaka fotkám z elektrónového mikroskopu otvoril okno do sveta mikroskopických štruktúr materiálov skúmaných na ÚACH. Vedkyňa Anna Jurová im potom predstavila elektrónový mikroskop naživo v laboratóriu. Pozorovali tak mikroštruktúry rôznych materiálov, ale napríklad aj oko sršňa či skúmali rozdiel medzi ľudským vlasom a psím chlpom. Program doplnili rôzne zábavné experimenty a pokusy. Pomocou nich im doktorandka Viktória Planetová prezradila niečo o základných chemických a fyzikálnych dejoch, s ktorými sa denne stretávajú, ako aj o svete fluorescenčných materiálov. Okrem iného si žiaci sami extrahovali chlorofyl z rastlín, zmerali a vyhodnotili absorpčné spektrá a pozorovali jeho fluorescenciu. Dozvedeli sa tiež, ako sa môžu takto získané poznatky aplikovať do prípravy nových typov materiálov, ktoré sú užitočné v našich každodenných životoch.

Deti si z návštevy ÚACH SAV, v. v. i., odniesli nielen nové poznatky a zážitky, ale aj nadšenie pre vedu a objavovanie. Možno sa práve tu zrodila budúca generácia vedcov, ktorá bude pokračovať v objavovaní a vytváraní sveta okolo nás.

 

Spracoval: Peter Boháč, Ústav anorganickej chémie SAV, v. v. i.

Foto: Peter Boháč a Viktória Planetová