Aktuality

Popularizačné podujatie na tému Nerastné bohatstvo Slovenska

Žiaci v Ústave geotechniky SAV, v. v. i., spoznávali nerastné bohatstvo Slovenska

6. 6. 2023

Pri príležitosti 70. výročia založenia Slovenskej akadémie vied pripravil Ústav geotechniky SAV, v. v. i., Košice popularizačné podujatia na tému Nerastné bohatstvo Slovenska pre žiakov základných škôl. V týždňoch od 22. mája do 2. júna 2023 navštívili Oddelenie fyzikálnych a fyzikálno-chemických spôsobov úpravy nerastných surovín žiaci tretích ročníkov Základnej školy Kežmarská 30, Košice a študenti deviateho ročníka Gymnázia Jána Adama Raymana, Mudroňova 20, Prešov. Vedkyne Ing. Ingrid Znamenáčková, PhD., a RNDr. Silvia Dolinská, PhD., oboznámili žiakov a študentov s výskytom rôznorodých minerálov, rúd a hornín nachádzajúcich sa území Slovenska. Vysvetlili význam použitia nerastných surovín a potrebu spracovania rúd pri získavaní kovov využiteľných nielen v priemysle, ale aj v každodennom živote.

Prezentovali horninový cyklus vzniku výlevných, usadených a premenných hornín. Prostredníctvom názorných ukážok objasnili, že za všetkými javmi v prírode sú vedecké vysvetlenia a princípy. Študenti gymnázia si mohli vďaka vlastnej predstavivosti sami vytvoriť maketu horninového cyklu na základe prezentovaných typov hornín, rúd a minerálov. Cieľom podujatí bolo názornými ukážkami jednotlivých druhov nerastov vysvetliť žiakom princíp ich vzniku a podnietiť ich záujem o vedu a veci okolo nás vďaka jednoduchšiemu pochopeniu témy zážitkovou prezentáciou. V rámci prednášok mali žiaci možnosť pozorovať farebné zmeny fluorescenčných minerálov pri ich vystavení ultrafialovému žiareniu a nakresliť si aj kryštály minerálov rozmanitých tvarov a farieb. Stručne vysvetlili aj princíp magnetizmu a rozdružovania nerastných surovín na základe ich vlastností. Žiakov a študentov zaujali nielen minerály, ale aj magnetické tabuľky a vytváranie kryštalických mriežok.

Štruktúru minerálnych vzoriek priblížil hravou formou prof. RNDr. Jaroslav Briančin, CSc., rastrovacou elektrónovou mikroskopiou. 

V laboratóriu oddelenia mali žiaci možnosť oboznámiť sa s pH stupnicou nielen chemických roztokov, ale aj bežných kvapalín používaných v domácom prostredí. Vedkyne Mgr. Zuzana Szabová a Mgr. Nataliia Chechitko priblížili žiakom aj váženie na historických laboratórnych váhach a používanie rôznych laboratórnych prístrojov a pomôcok.

 

Spracovala: Ingrid Znamenáčková, Ústav geotechniky SAV, v. v. i.

Foto: Zuzana Bártová, Ústav geotechniky SAV, v. v. i.