Aktuality

Banner TVT 2023.jpg

Týždeň vedy a techniky 2023 otvára dvere aj do SAV

3. 11. 2023

V pondelok 6. novembra sa začína Týždeň vedy a techniky 2023. Do podujatia sa tradične zapája aj Slovenská akadémia vied (SAV), ktorá pri tejto príležitosti pozýva verejnosť na návštevu svojich pracovísk. Vedci a vedkyne SAV naprieč celým Slovenskom si pre návštevníkov pripravili množstvo aktivít a prednášok, ktorými predstavia svoju prácu, výsledky a vedecký svet. Svoje brány otvorí aj Arborétum SAV v Mlyňanoch, observatórium v Starej Lesnej a Múzeum počítačov SAV. Súčasťou sprievodných aktivít sú aj populárno-náučné prednášky priamo na školách.

Vedecké ústavy a centrá SAV zo všetkých troch oddelení vied aj tento rok otvárajú dvere svojich pracovísk. Na návštevníkov sa tešia nielen v hlavnom meste, ale aj v Nitre, Banskej Bystrici, Starej Lesnej a v Košiciach.  Využite jedinečnú príležitosť navštíviť vedecké laboratóriá a porozprávať sa s expertmi z rôznych vedných oblastí. Podrobný prehľad aktivít s presnými časmi a miestami prinášame v prílohe (Tabuľka Týždeň vedy a techniky 2023 v SAV).

Astronomický ústav SAV, v. v. i., v Starej Lesnej pozýva na večerné pozorovania hviezdnej oblohy, pracovníci si pripravili aj zaujímavé prednášky o putovaní za zatmením Slnka či vode vo vesmíre

V Banskej Bystrici majú odborníci z Ústavu vied o Zemi SAV, v. v. i., pripravené ukážky činnosti geologických laboratórií, ale aj mineralogických zbierok či prednášku Ako sa skúmajú kamene, ako sa mení Zem.

Košické ústavy – Ústav materiálového výskumu SAV, v. v. i.,Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i., – si pripravili spoločné podujatia pre žiakov základných škôl, ktorí navštívia laboratóriá ústavov a potom budú sami robiť experimenty v „zábavnej učebni“.

Ústav hydrológie SAV, v. v. i., si pripravil Posterový deň pre verejnosť. Fyzikálny ústav SAV, v. v. i., má v rámci dňa otvorených dverí nachystané populárno-vedecké prednášky a prehliadky laboratórií s odborným výkladom a demonštráciou fyzikálnych javov. Bohatý program prednášok má naplánovaný aj Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i. Prehliadku laboratórií, predstavenie nových technológií a ukážky výsledkov má pripravené Ústav merania SAV, v. v. i. Do svojich laboratórií pozýva na exkurzie aj Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i. 

Prepojenie prvého a druhého oddelenia vied o živej prírode dokumentuje aj spoločná aktivita – interaktívna zážitková exkurzia pre vybrané školy v rámci aktivity Nájdi v sebe vedca Ústavu materiálov a mechaniky strojov (ÚMMS) SAV, v. v. i., Ústavu polymérov SAV, v. v. i., Chemického ústavu SAV, v. v. i., Ústavu výskumu srdca Centra experimentálnej medicíny (CEM) SAV, v. v. i. ÚMMS spolu s Ústavom polymérov SAV pripravili aj Kočovné laboratórium – zábavné pokusy.

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i., pripravilo podujatie Fit pre život, ktoré ponúkne záujemcov viaceré aktivity. Na návštevníkov čakajú dve prednášky, testovanie fyzickej zdatnosti a sily pozostávajúce z viacerých stanovíšť, testovanie krátkodobej pamäte a vyplnenie dotazníka kvality života.

Ústav normálnej a patologickej fyziológie CEM SAV, v. v. i., pripravil prednášku o strese – dobrom sluhovi, zlom pánovi a prehliadku svojich laboratórií.

Centrum biológie rastlín a biodiverzity (CBRB) SAV, v. v. i., rozdelilo svoje aktivity do dvoch miest a dvoch ústavov. V bratislavskom Botanickom ústave CBRB SAV, v. v. i., sú pripravené dve podujatia pre žiakov škôl – Práca botanika: od herbára až k vesmíruZa tajomstvami herbárových položiek, ako aj workshop Využitie diaľkového prieskumu Zeme: satelitné údaje pri sledovaní zmien súvisiacich so zmenou klímy. Nitriansky Ústav genetiky a biotechnológie rastlín CBRB SAV, v. v. i., pripravil pre žiakov základných a stredných škôl prehliadku laboratórií – Bunky, gény, pletivá: rastlinné biotechnológie ako nástroj moderného poľnohospodárstva a lesníctva.

Ústav polymérov okrem spomínaného spoločného podujatia pripravil DOD a výstavu Introduction of Polymer Science Language to Broader Chemical Community through Arts (SciArt), na ktorú sa však treba telefonicky nahlásiť (tel.: 0915 256 015 alebo 02/32 294 307).

Ústave molekulárnej biológie SAV, v. v. i., na návštevníkov čakajú zaujímavé prednášky – Za každým kryštálom hľadaj štruktúru!, Bakteriálny svet okolo nás a Nenahraditeľné mikróby, ktorá je spojená s prehliadkou laboratórií.

Ústav biochémie a genetiky živočíchov Centra biovied SAV, v. v. i., má pre žiakov vybraných škôl pripravené prezentácie riešených tém a exkurzie do svojich laboratórií. Košická časť Centra biovied – Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV, v. v. i., na oboch svojich pracoviskách (Ulici Pri hati aj na Ul. Šoltésovej) pripravil exkurzie a prehliadky vybraných laboratórií pracoviska spojené s prezentáciami, ukážkami prístrojov, metód a analýz používaných pri vedeckej práci.

Ústav krajinnej ekológie SAV, v. v. i., organizuje v priestoroch ústavu konferenciu pre študentov vysokých škôl, zameranú na aktuálnu tému – zelenú infraštruktúru. V rámci konferencie ústav predstaví projekt zameraný na riešenie problematiky zelenej infraštruktúry s názvom  Krajinnoekologické aspekty zelenej a modrej infraštruktúry pri tvorbe optimálneho priestorového základu ekologicky stabilných plôch v urbanizovanej krajine.

Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i., rozdelil svoje aktivity do Základnej školy Liptovské Revúce, kde bude mať prednášku Povolanie prírodovedca známy vedec-popularizátor Miroslav Saniga. Arborétum Mlyňany má pripravený pestrý program na dva dni pre deti aj dospelých. Počas dní otvorených dverí majú žiaci a študenti do Arboréta Mlyňany voľný vstup.

Nitriansky Archeologický ústav SAV, v. v. i., zástupca vied o spoločnosti, pozýva na prednáškový cyklus na témyNajnovšie archeologické výskumy, Významné objavy v Košiciach, Výskum slovanského hradiska v Bojnej – najnovšie poznatky a Čo sa dá nájsť v starom kine? Záchranný archeologický výskum v Kine Palace v Nitre.

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i., ponúka online seminár: Facilitátory a inhibítory zdravej sexuality a sexuálnej spokojnosti (v kontexte transformujúcej sa a transmutujúcej sa intimity).

S prednáškou pre verejnosť prichádza aj Ústav politických vied SAV, v. v. i., ktorá sa bude konať v BISLA, Johnson Room na Grosslingovej ul. v Bratislave pod názvom Náš akademický svet a jeho peripetie, na ktorej sa bude diskutovať s prof. Emilom Višňovským o jeho pripravovanej monografii.

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i., pripravil podujatie v rôznych mestách Slovenska. V Bratislave, Areáli SAV na Patrónke budú mať prednášky pre verejnosť Bianka Karlíková: Zacyklení vo fázach života: Vnímané zmeny v kvalite života u onkologických pacientov a Radoslav Merva: Prečo veríme nepodloženým presvedčeniam a aké to má dôsledky? Prednáška Kolektívna vina – transfer Nemcov z Československa po druhej svetovej vojne sa uskutoční na troch miestach, Evanjelickej ZŠ v Košiciach, ZŠ Podjavorinskej, Košice-Lunik IX a na Gymnáziu v Rimavskej Sobote. Ako vznikajú odborné komentáre k starovekým biblickým textom bude prednáška venovaná deťom domoškôl v Levoči. V posluchárni Prešovskej univerzity sa uskutoční interaktívna prednáška

Prečo stredoškoláci chcú/nechcú študovať IT? V Slovenskej národnej knižnici v Martine sa bude hovoriť o podpore mladých v boji s nenávistnými prejavmi a radikalizáciou online.

Ústav divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení, v. v. i., má v rámci dňa otvorených dverí nachystanú prednášku D. Podmakovej: Režisér Peter Mikulík cez prizmu vybraných divadelných inscenácií a prezentáciu aktivít ústavu. Vo Francúzskom inštitúte v Bratislave bude prezentácia vedeckej monografie: Michaela Mojžišová – Dáša Čiripová: Obrazy Romea Castellucciho.

Množstvo aktivít má pripravené aj Výpočtové stredisko Centra spoločných činností SAV, v. v. i. – budú to prednášky a podujatia pre verejnosť, medzi ktorými nechýba prezentácia možností využitia superpočítača Devana, prehliadka datacentra či prednášky a diskusie s odborníkmi.

Súčasťou Týždňa vedy a techniky 2023 je aj Prehliadka Múzea počítačov so sprievodcom od pondelka do soboty.

Mottom tohtoročného Týždňa vedy a techniky je Po kroku k pokroku. Slávnostné otvorenie podujatia sa uskutoční v pondelok 6. novembra 2023 o 9.00 hod. v Zážitkovom centre Aurélium v Bratislave. Cieľom TVT je zlepšiť vnímanie vedy a techniky, ich významu a spopularizovať ich v rámci celej spoločnosti. Veľká pozornosť sa venuje aj žiakom základných a stredných škôl – ich zapojenie sa do jednotlivých aktivít má vzbudiť záujem o štúdium vedeckých a technických disciplín. Hlavnými organizátormi sú Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a Centrum vedecko-technických informácií SR.

Prehľad všetkých podujatí TVT 2023

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Ilustračný obrázok: TVT