Aktuality

Budova Predsedníctva SAV v Bratislave

Pracoviská SAV môžu opäť požiadať o grant na podporu popularizácie vedy

15. 2. 2024

Predsedníctvo SAV vyhlasuje už po druhý raz Malú grantovú schému SAV na podporu popularizácie vedy a jej prezentáciu. Cieľom projektu je podpora popularizácie v SAV a prezentácia vedeckého bádania alebo postupu spôsobom, ktorý bude zrozumiteľný pre širokú verejnosť. Žiadosť o dotáciu v sume 2000 eur je potrebné podať do 31. marca 2024.

O podporu z Malej grantovej schémy môže požiadať zamestnanec alebo skupina zamestnancov ústavu alebo centra alebo aj skupina zamestnancov dvoch či viacerých organizačných zložiek SAV. Vo výzve môže žiadateľ predložiť do Malej projektovej schémy SAV iba jednu žiadosť. Predpokladaný termín zverejnenia výsledkov hodnotenia je 16. apríla 2024. Projekt sa musí zrealizovať do konca roka 2024. Záverečnú správu treba predložiť do 31. januára 2025.

„Výška žiadanej dotácie 2000 eur môže byť pri špecifických prípadoch navýšená až na 4000 eur,“ dopĺňa Marek Radvanský, člen Predsedníctva SAV. Podmienky bližšie špecifikuje Štatút Malej projektovej schémy SAV (Príloha 1). Do návrhu projektu možno plánovať len výdavky na materiál a služby. Nepriame náklady nie sú oprávnené. Hodnotiaca komisia má právo podporiť projekt len čiastočne, teda nižšou sumou, ako sa plánuje. Plné znenie výzvy je v Prílohe 2. 

Žiadosť sa podáva elektronicky na predpísanom formulári (Príloha č. 3) na adresu MPS@up.upsav.sk a zároveň poštou na adresu Komisie SAV pre médiá, komunikáciu a program Otvorená akadémia, Štefánikova 49, 814 38 Bratislava 1.

 

Spracovala: Andrea Nozdrovická

Foto: Katarína Gáliková